Polityka prywatności

Informacja na temat polityki prywatności Fundacji EdTech Poland

Administratorem Waszych danych osobowych jest Fundacja EdTech Poland (“EdTech Poland ”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Hożej 86/410, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000812669

Wasze dane są przetwarzane w celu nawiązania lub utrzymania z Wami relacji biznesowych, informowania o produktach lub usługach EdTech Poland, realizowania działalności EdTech Poland w zakresie networkingu, edukacji, przesyłania informacji o działalności EdTech Poland i istotnych wiadomości dla ekosystemu edtech oraz wykonywania umów.

Podstawą prawną przetwarzania Waszych danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a lub b lub f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Wami relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług EdTech Poland.

Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą bezpośrednio od Was lub zostały przekazane w Waszym imieniu, bądź zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych.

Odbiorcą Waszych danych osobowych są pracownicy i współpracownicy EdTech Poland, podmioty wspierająceEdTech Poland w naszej działalności na rzecz wspierania ekosystemu EdTech w Polsce, dostawcy usług, a także współgospodarze inicjatyw organizowanych przez EdTech Poland, takie jak izby handlowe czy organizacje wspierające ekosystem startupowy w innych krajach członkowskich UE.

Wasze dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Was żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, czy do czasu zakończenia współpracy z Wami na podstawie obowiązującej nas umowy, o ile ich dłuższe przechowywanie i przetwarzanie nie jest wymagane przez przepisy prawa.

Macie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, macie również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia przez Was zgody na przetwarzanie danych osobowych, macie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Co więcej, zgodnie z RODO, macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z przysługujących praw, w tym w przypadku skorzystania z uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prosimy o kontakt z nami na adres e-mail: office@edtechpoland.pl bądź drogą pisemną zgodnie z danymi kontaktowymi EdTech Poland wskazanymi powyżej.

background image 2